INFORMACJA PRAWNA I OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w ustawie 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE) z dnia 11 lipca, następujące ogólne dane informacyjne tej strony internetowej są podane poniżej: Własność tej witryny internetowej https://aitanachem.com/ (zwanej dalej Witryną) należy do: AITANA INTERNATIONAL, z NIF: ES21498144K, której przedstawicielem jest: Fernando Palazón Casamayor, a dane kontaktowe to: Adres: PIII P4 Rambla Cati 2517, 03420 Castalla – HISZPANIA Telefon kontaktowy: +34 659 322 772 Kontaktowy adres e-mail: info@aitanachem.com

II. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Przedmiot korzystania oraz uwarunkowanie: Witryna

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania (zwanych dalej Warunkami) jest uregulowanie dostępu i korzystania z Serwisu. Na potrzeby niniejszych Warunków Serwisem będzie rozumiany: zewnętrzny wygląd interfejsów ekranów, zarówno statycznie, jak i dynamicznie, czyli drzewo nawigacyjne; oraz wszystkie elementy zintegrowane zarówno w interfejsach ekranowych, jak iw drzewie nawigacji (dalej „Zawartość”) oraz wszystkie usługi lub zasoby online, które, w stosownych przypadkach, są oferowane Użytkownikom (dalej „Usługi”). AITANACHEM zastrzega sobie prawo do modyfikowania, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, prezentacji i konfiguracji Witryny oraz Treści i Usług, które mogą być w niej zawarte. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w dowolnym momencie AITANACHEM może przerwać, dezaktywować i/lub anulować którykolwiek z tych elementów, które są zintegrowane z Witryną lub dostęp do nich. Dostęp do Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatny i co do zasady jest bezpłatny, bez konieczności wnoszenia przez Użytkownika wynagrodzenia za możliwość korzystania z niego, z wyjątkiem kosztów połączenia za pośrednictwem udostępnionej sieci telekomunikacyjnej. dostawca zakontraktowany przez Użytkownika. Korzystanie z jakichkolwiek Treści lub Usług Serwisu może odbywać się poprzez subskrypcję lub uprzednią rejestrację Użytkownika.

Użytkownik

Dostęp, nawigacja i korzystanie z Serwisu, a także przestrzenie umożliwiające interakcję pomiędzy Użytkownikami a Użytkownikiem i AITANACHEM, takie jak komentarze i/lub przestrzenie do blogowania, nadają status Użytkownika, dla którego są akceptowane. od momentu rozpoczęcia przeglądania Serwisu, wszystkie Warunki tutaj ustalone, a także ich późniejsze modyfikacje, bez uszczerbku dla zastosowania odpowiednich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od przypadku. Mając na uwadze znaczenie powyższego, Użytkownikowi zaleca się zapoznawanie się z nimi przy każdorazowej wizycie w Serwisie. Witryna AITANACHEM udostępnia szeroką gamę informacji, usług i danych. Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z Serwisu. Odpowiedzialność ta będzie rozciągać się na:
  • Wykorzystywanie informacji, Treści i/lub Usług i danych oferowanych przez AITANACHEM bez sprzeczności z postanowieniami niniejszych Warunków, Prawa, moralności lub porządku publicznego lub które w jakikolwiek inny sposób może naruszyć prawa osób trzecich lub funkcjonowanie Serwisu.
  • prawdziwości i legalności informacji podanych przez Użytkownika w formularzach wydanych przez AITANACHEM w celu uzyskania dostępu do określonych Treści lub Usług oferowanych przez Serwis. W każdym przypadku, Użytkownik niezwłocznie powiadomi AITANACHEM o każdym fakcie, który pozwala na niewłaściwe wykorzystanie informacji zarejestrowanych w tych formularzach, takim jak między innymi kradzież, utrata lub nieautoryzowany dostęp do identyfikatorów i/lub haseł, w aby przystąpić do jego natychmiastowego anulowania.
W żadnym wypadku AITANACHEM nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Użytkowników poprzez komentarze lub inne narzędzia do blogowania lub uczestnictwa, które mogą istnieć. Sam dostęp do tej Witryny nie oznacza nawiązania jakiegokolwiek rodzaju relacji handlowej między AITANACHEM a Użytkownikiem. Niniejsza Witryna AITANACHEM, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, skierowana jest do wszystkich osób, niezależnie od ich wieku, które mogą uzyskać dostęp i/lub przeglądać strony Witryny.

III. DOSTĘP I NAWIGACJA NA STRONIE: WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

AITANACHEM nie gwarantuje ciągłości, dostępności i użyteczności Witryny ani Treści lub Usług. AITANACHEM dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że dostęp do Serwisu nie będzie nieprzerwany lub wolny od błędów. Nie ponosi również odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że treści lub oprogramowanie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej Witryny, są wolne od błędów lub powodują uszkodzenia systemu komputerowego Użytkownika (oprogramowania i sprzętu). W żadnym wypadku AITANACHEM nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z dostępu, przeglądania i korzystania z Witryny, w tym, ale nie ograniczając się do tych, które zostały spowodowane przez systemy komputerowe lub spowodowane wprowadzeniem wirusa. AITANACHEM nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać wyrządzone użytkownikom w wyniku niewłaściwego korzystania z tej Witryny. W szczególności nie odpowiada w żaden sposób za upadki, przerwy, brak lub awarie telekomunikacyjne, które mogą wystąpić.

IV. POLITYKA LINKÓW

Poinformowano, że Serwis AITANACHEM udostępnia lub może udostępniać Użytkownikom linki (takie jak m.in. linki, banery, przyciski), katalogi i wyszukiwarki umożliwiające Użytkownikom dostęp do stron internetowych należących do i/lub zarządzanych przez osoby trzecie . Instalacja tych linków, katalogów i wyszukiwarek w Serwisie ma na celu ułatwienie Użytkownikom wyszukiwania i uzyskiwania dostępu do informacji dostępnych w Internecie, bez traktowania ich jako sugestii, rekomendacji lub zaproszenia do ich odwiedzenia. AITANACHEM nie oferuje ani nie sprzedaje samodzielnie ani za pośrednictwem stron trzecich produktów i/lub usług dostępnych na wspomnianych stronach, do których prowadzą linki. AITANACHEM oferuje treści sponsorowane, reklamy i/lub linki partnerskie. Informacje, które pojawiają się w tych linkach stowarzyszonych lub wstawionych reklamach, są dostarczane przez samych reklamodawców, więc AITANACHEM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub błędy, które mogą zawierać reklamy, ani nie gwarantuje w żaden sposób doświadczenia, uczciwości ani odpowiedzialności reklamodawców lub jakość ich produktów i/lub usług. Podobnie nie gwarantuje technicznej dostępności, dokładności, prawdziwości, ważności ani legalności witryn poza jej własnością, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków. AITANACHEM w żadnym wypadku nie przegląda ani nie kontroluje zawartości innych stron internetowych, ani nie zatwierdza, nie bada ani nie poleca produktów i usług, treści, plików i jakichkolwiek innych materiałów na wyżej wymienionych stronach, do których prowadzą linki. AITANACHEM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą być spowodowane dostępem, użytkowaniem, jakością lub legalnością treści, komunikacji, opinii, produktów i usług stron internetowych, które nie są zarządzane przez AITANACHEM i które są połączone w tej Witrynie. Użytkownik lub osoba trzecia, która tworzy hiperłącze ze strony internetowej innej, innej witryny do Witryny AITANACHEM, musi wiedzieć, że:
  • Powielanie — w całości lub w części — jakichkolwiek Treści i/lub Usług Witryny jest zabronione bez wyraźnej zgody AITANACHEM.
  • Nie są dozwolone żadne fałszywe, niedokładne lub nieprawidłowe stwierdzenia dotyczące Witryny AITANACHEM, jej Treści i/lub Usług.
Z wyjątkiem hiperłącza, strona internetowa, na której znajduje się wspomniane hiperłącze, nie będzie zawierać żadnego elementu tej Strony, chronionego jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, chyba że zostało to wyraźnie autoryzowane przez AITANACHEM. Utworzenie hiperłącza nie będzie oznaczać istnienia relacji pomiędzy AITANACHEM a właścicielem strony internetowej, z której jest utworzone, ani znajomości i akceptacji AITANACHEM treści, usług i/lub działań oferowanych na tej stronie i vice versa .

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

AITANACHEM samodzielnie lub jako cesjonariusz jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej do Witryny, a także zawartych w niej elementów (przykładowo i nie wyczerpująco, obrazów, dźwięku, audio, wideo, oprogramowania lub tekstów, znaki towarowe lub logo, zestawienia kolorystyczne, struktura i design, dobór użytych materiałów, programy komputerowe niezbędne do jego działania, dostęp i użytkowanie itp.). Będą zatem utworami chronionymi jako własność intelektualna przez hiszpański system prawny, mając do nich zastosowanie zarówno hiszpańskie, jak i wspólnotowe przepisy w tej dziedzinie, jak również związane z tą sprawą traktaty międzynarodowe podpisane przez Hiszpanię. Wszelkie prawa zastrzeżone. Na mocy przepisów Prawa Własności Intelektualnej powielanie, rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie, w tym sposób ich udostępniania, całości lub części zawartości tej witryny w celach komercyjnych jest wyraźnie zabronione. wszelkimi środkami technicznymi, bez autoryzacji AITANACHEM. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej AITANACHEM. Możesz przeglądać elementy Witryny, a nawet drukować, kopiować i przechowywać je na dysku twardym swojego komputera lub na jakimkolwiek innym nośniku fizycznym, o ile jest to wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik nie może jednak usuwać, zmieniać ani manipulować jakimkolwiek urządzeniem zabezpieczającym lub systemem bezpieczeństwa, który został zainstalowany w Serwisie. W przypadku, gdy Użytkownik lub osoba trzecia uzna, że ​​którakolwiek z Treści Serwisu przypuszcza naruszenie praw do ochrony własności intelektualnej, musi niezwłocznie powiadomić AITANACHEM za pośrednictwem danych kontaktowych w sekcji INFORMACJE OGÓLNE niniejszej Informacji. Ogólne warunki użytkowania.

VI. DZIAŁANIA PRAWNE, OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA

AITANACHEM zastrzega sobie prawo do wszczęcia działań cywilnych lub karnych, które uzna za konieczne do niewłaściwego korzystania z Witryny i Treści lub do naruszenia niniejszych Warunków. Relacje pomiędzy Użytkownikiem a AITANACHEM będą regulowane przez obowiązujące przepisy obowiązujące na terytorium Hiszpanii. Jeśli pojawią się jakiekolwiek kontrowersje w związku z interpretacją i/lub stosowaniem niniejszych Warunków, strony poddadzą swoje konflikty jurysdykcji powszechnej, poddając się odpowiednim sędziom i sądom zgodnie z prawem.