I. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH

Szanując przepisy obowiązującego prawa, AITANA CHEMICALS (dalej również Serwis) zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z poziomem bezpieczeństwa odpowiednim do ryzyka gromadzonych danych.

Przepisy prawne zawartych w niniejszej polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest dostosowana do aktualnych hiszpańskich i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Internecie. W szczególności przestrzega następujących zasad:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (RGPD).
 • Ustawa hiszpańska 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPD-GDD).
 • Dekret królewski Hiszpanii 1720/2007 z dnia 21 grudnia zatwierdzający przepisy dotyczące opracowania ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (RDLOPD).
 • • Ustawa hiszpańska 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE).

Tożsamość osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w AITANA CHEMICALS jest: AITANA INTERNATIONAL, z NIF: ES21498144K, której przedstawicielem jest: AITANA INTERNATIONAL (dalej Administrator Danych). Ich dane kontaktowe są następujące: Adres: PIII P4 Rambla Cati 2517, 03420 Castalla – HISZPANIA Telefon kontaktowy: +34 659 322 772 Kontaktowy adres e-mail: info@aitanachem.com

Rejestracja Danych Osobowych

Zgodnie z przepisami RGPD i LOPD-GDD informujemy, że dane osobowe zebrane przez AITANA CHEMICALS, za pośrednictwem rozszerzonych formularzy na jej stronach, zostaną włączone i będą traktowane w naszych aktach, aby móc ułatwiać, przyspieszać i wypełniać zobowiązania nawiązane między AITANA CHEMICALS a Użytkownikiem lub utrzymanie relacji ustanowionej w formularzach, które Użytkownik wypełnia, lub w celu zaspokojenia prośby lub zapytania ze strony Użytkownika. Podobnie, zgodnie z przepisami RGPD i LOPD-GDD, o ile nie ma zastosowania wyjątek przewidziany w art. oraz inne okoliczności ustalone w RGPD.

Zasady obowiązujące przy przetwarzaniu danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie podlegało następującym zasadom zawartym w art. 5 RODO oraz w art. 4 i nast. Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych :
 • Zasada legalności, lojalności i przejrzystości: zgoda Użytkownika będzie wymagana przez cały czas przed całkowicie przejrzystymi informacjami o celach, dla których dane osobowe są gromadzone.
 • Zasada ograniczenia celu: dane osobowe będą gromadzone w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.
 • Zasada minimalizacji danych: gromadzone dane osobowe będą wyłącznie niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
 • Zasada dokładności: dane osobowe muszą być dokładne i zawsze aktualne.
 • Zasada ograniczenia terminu przechowywania: dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w sposób umożliwiający identyfikację Użytkownika przez czas niezbędny do celów ich przetwarzania.
 • Zasada integralności i poufności: dane osobowe będą traktowane w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i poufność.
 • Zasada proaktywnej odpowiedzialności: Administrator Danych będzie odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania powyższych zasad.

Kategorie danych osobowych

Kategorie danych, które są przetwarzane w AITANA CHEMICALS, są jedynie danymi identyfikacyjnymi. W żadnym wypadku nie są przetwarzane szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda. AITANA CHEMICALS zobowiązuje się do uzyskania wyraźnej i możliwej do zweryfikowania zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody będzie równie łatwe, jak jej wyrażenie. Co do zasady wycofanie zgody nie będzie warunkowało korzystania z Serwisu. W sytuacjach, w których Użytkownik musi lub może podać swoje dane za pośrednictwem formularzy w celu złożenia zapytania, żądania informacji lub z przyczyn związanych z zawartością Serwisu, zostanie poinformowany, czy wypełnienie któregokolwiek z nich jest obowiązkowe, ponieważ są one niezbędne do prawidłowy rozwój wykonywanej operacji.

Cele przetwarzania, do którego przeznaczone są dane osobowe

Dane osobowe są gromadzone i zarządzane przez AITANA CHEMICALS w celu ułatwienia, przyspieszenia i wypełnienia zobowiązań nawiązanych między Witryną a Użytkownikiem lub utrzymania relacji ustanowionej w wypełnianych przez niego formularzach lub w celu załatwienia wniosku lub zapytanie. Podobnie dane mogą być wykorzystywane do personalizacji komercyjnej, do celów operacyjnych i statystycznych oraz do działań w celu korporacyjnym AITANA CHEMICALS, a także do ekstrakcji, przechowywania danych i badań marketingowych w celu dostosowania Treści oferowanych Użytkownikowi, jako jak poprawić jakość, działanie i nawigację w Serwisie. W momencie uzyskania danych osobowych Użytkownik zostanie poinformowany o konkretnym celu lub celach leczenia, do którego dane osobowe będą wykorzystywane; to znaczy wykorzystanie lub zastosowania, które zostaną podane do zebranych informacji.

Okresy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez minimalny czas niezbędny do celów ich przetwarzania, a w każdym przypadku tylko przez następujący okres: 12 miesięcy lub do momentu, gdy Użytkownik zażąda ich usunięcia. W momencie pozyskania danych osobowych Użytkownik zostanie poinformowany o okresie przechowywania danych osobowych lub, gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom trzecim. W każdym przypadku w momencie pozyskania danych osobowych Użytkownik zostanie poinformowany o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych. Dane osobowe małoletnich Szanując postanowienia art. 8 RGPD i 7 Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych, tylko osoby powyżej 14 roku życia mogą wyrazić zgodę na traktowanie Państwa dane osobowe zgodnie z prawem przez AITANA CHEMICALS. Jeżeli jest to osoba niepełnoletnia poniżej 14 roku życia, na leczenie konieczna będzie zgoda rodziców lub opiekunów i będzie to uznane za zgodne z prawem tylko w zakresie, w jakim na to zezwolili.

Tajemnica i bezpieczeństwo danych osobowych

AITANA CHEMICALS zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z poziomem bezpieczeństwa odpowiednim do ryzyka gromadzonych danych, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiegający przypadkowemu zniszczeniu, utracie lub zmianie lub nielegalnemu przesyłanie danych osobowych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, lub nieuprawnioną komunikację lub dostęp do takich danych. Serwis posiada certyfikat SSL (Secure Socket Layer), który zapewnia bezpieczne i poufne przesyłanie danych osobowych, ponieważ transmisja danych pomiędzy serwerem a Użytkownikiem, a w odpowiedzi zwrotnej jest w pełni zaszyfrowana lub zaszyfrowana. Jednak z uwagi na fakt, że AITANA CHEMICALS nie może zagwarantować nieprzepuszczalności Internetu ani całkowitego braku hakerów lub innych osób, które w sposób nieuczciwy uzyskują dostęp do danych osobowych, Administrator Danych zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia Użytkownika o wystąpieniu naruszenia bezpieczeństwa dane osobowe, które mogą wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Zgodnie z art. 4 RODO przez naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych rozumie się każde naruszenie bezpieczeństwa, które powoduje przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę lub zmianę danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, lub nieuprawnione przekazanie lub dostępu do tych danych. Dane osobowe będą traktowane jako poufne przez Administratora Danych, który zobowiązuje się do poinformowania i zagwarantowania poprzez prawne lub umowne zobowiązanie, że poufność ta będzie respektowana przez swoich pracowników, współpracowników oraz każdą osobę, której udostępnia informacje.

Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych

Użytkownik posiada firmę AITANA CHEMICALS i może w związku z tym korzystać z następujących praw uznanych w RGPD i Ustawie Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o Ochronie Danych Osobowych i gwarancji praw cyfrowych u Administratora Danych:
 • Prawo dostępu: Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy firma AITANA CHEMICALS przetwarza jego dane osobowe, a jeśli tak, do uzyskania informacji o jego konkretnych danych osobowych i leczeniu, które firma AITANA CHEMICALS przeprowadziła lub przeprowadziła, a także m.in. dostępnych informacji o pochodzeniu tych danych oraz o odbiorcach realizowanej lub planowanej dla nich komunikacji.
 • Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo do zmiany swoich danych osobowych, które okażą się niedokładne lub, biorąc pod uwagę cele leczenia, niekompletne.
 • Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”): Jest to prawo Użytkownika, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, do usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub poddane obróbce; Użytkownik wycofał zgodę na leczenie i nie ma to innej podstawy prawnej; Użytkownik sprzeciwia się leczeniu i nie ma innego uzasadnionego powodu, aby go kontynuować; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązkiem prawnym; lub dane osobowe zostały uzyskane w wyniku bezpośredniego zaoferowania usług społeczeństwa informacyjnego dziecku poniżej 14 roku życia. Oprócz usunięcia danych Administrator danych, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt jej zastosowania, musi podjąć rozsądne środki w celu poinformowania osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych o żądaniu zainteresowanego usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych .
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Jest to prawo Użytkownika do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik ma prawo do ograniczenia leczenia, gdy kwestionuje dokładność swoich danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Użytkownikowi do dochodzenia roszczeń; oraz kiedy Użytkownik sprzeciwił się leczeniu.
 • Prawo do przenoszenia danych: W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik będzie miał prawo do otrzymania swoich danych osobowych od Administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do ich przesyłania innemu odpowiedzialnemu za leczenie. O ile jest to technicznie możliwe, Administrator Danych przekaże dane bezpośrednio innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu: Jest to prawo Użytkownika do nieprzetwarzania swoich danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez AITANA CHEMICALS.
 • Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu: Jest to prawo Użytkownika do niepodlegania zindywidualizowanej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym opracowaniu profili, istniejących, chyba że obowiązujące prawodawstwo stanowi inaczej.
W związku z tym Użytkownik może skorzystać ze swoich praw poprzez pisemną komunikację skierowaną do Administratora danych z odnośnikiem „RGPD-https://aitanachem.com/”, określającą:
 • Imię i nazwisko Użytkownika oraz kopia DNI. W przypadkach dopuszczenia reprezentacji konieczna będzie również identyfikacja tą samą drogą osoby reprezentującej Użytkownika oraz dokument potwierdzający reprezentację. Kserokopia DNI może zostać zastąpiona innymi prawnie ważnymi środkami potwierdzającymi tożsamość.
 • Wniosek z konkretnymi przyczynami wniosku lub informacji, do których chcesz uzyskać dostęp.
 • Adres do celów powiadamiania.
 • Data i podpis wnioskodawcy.
 • Każdy dokument potwierdzający złożony wniosek.
Niniejszy wniosek oraz wszelkie inne załączone dokumenty można wysłać na następujący adres i/lub e-mail: Adres pocztowy: Pol.PIII P4 Rambla Cati 2517, 03420 Castalla – HISZPANIA E-mail: info@aitanachem.com

Linki do stron internetowych osób trzecich

Witryna może zawierać hiperłącza lub łącza, które umożliwiają dostęp do stron internetowych osób trzecich innych niż AITANA CHEMICALS, a zatem nie są obsługiwane przez AITANA CHEMICALS. Właściciele tych stron internetowych będą mieli własne zasady ochrony danych, w każdym przypadku są odpowiedzialni za własne pliki i własne praktyki dotyczące prywatności.

Roszczenia do organu kontrolnego

W przypadku uznania, że ​​istnieje problem lub naruszenie obowiązujących przepisów w sposobie przetwarzania jego danych osobowych, będzie mu przysługiwało prawo do skutecznej ochrony sądowej oraz wniesienia skargi do organu kontrolnego, w szczególności , w państwie, w którym masz miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Hiszpanii organem kontrolnym jest Hiszpańska Agencja Ochrony Danych (http://www.agpd.es).

II. AKCEPTACJA I ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Konieczne jest zapoznanie się przez Użytkownika i akceptacja warunków ochrony danych osobowych zawartych w niniejszej Polityce Prywatności, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, aby Administrator mógł przystąpić do tego samego w formularz, w okresach i we wskazanych celach. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację jego Polityki Prywatności. AITANA CHEMICALS zastrzega sobie prawo do zmiany swojej Polityki prywatności, zgodnie z własnymi kryteriami lub na podstawie zmian legislacyjnych, orzeczniczych lub doktrynalnych Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Zmiany lub aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności nie będą wyraźnie przekazywane Użytkownikowi. Zaleca się, aby Użytkownik okresowo odwiedzał tę stronę, aby być świadomym najnowszych zmian lub aktualizacji. Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana w celu dostosowania do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (RGPD) oraz Ustawy Organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych.